Subskrypcja:Posty Komentarze

Jesteś tutaj: Strona główna » Główna, Śrem » Budżet 2012 – dochody i wydatki gminy

Ratusz

Rada Miejska w Śremie uchwaliła budżet gminy Śrem na przyszły rok. Wydatki przewyższą dochody, ale deficyt zostanie sfinansowany.

Dochody Gminy Śrem zostały ustalone w wysokości 95 361 297 zł. Dzielą się one na dochody bieżące (89 613 580 zł) oraz dochody majątkowe (5 747 717 zł). Gminne wydatki planowane są na kwotę 101 488 146 zł.

Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu krajowych pożyczek i kredytów.

Gmina Śrem pieniądze wyda na:

 • Rolnictwo i łowiectwo (1 499 600 zł) – w tym na budowę kanalizacji sanitarnej w Grodzewie (66,7% wydatków na ten dział);
 • Transport i łączność (4 845 000 zł) – w tym na bieżące utrzymanie i remonty dróg, na budowę nowych przeznaczono 59% wszystkich wydatków na ten dział;
 • Gospodarka mieszkaniowa (4 300 100 zł) – głównie na koszty zarządzania zasobem nieruchomości gminnych oraz odszkodowanie na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej za nieruchomości, które gmina nabyła przez komunalizację;
 • Działalność usługowa (466 400 zł);
 • Administracja publiczna (8 529 404 zł) – wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, jednostek pomocniczych, promocję gminy;
 • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (6 828 zł);
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1 285 218 zł) – wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • Obsługa długu publicznego (1 974 000 zł);
 • Różne rozliczenia (2 002 000 zł);
 • Oświata i wychowanie (43 090 353 zł) – finansowanie szeroko rozumianych zadań oświatowych w placówkach publicznych prowadzonych przez gminę i inne podmioty oraz w placówkach niepublicznych, wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” przez Szkołę Podstawową nr 6;
 • Szkolnictwo wyższe (310 000 zł);
 • Ochrona zdrowia (887 000 zł) – wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy oraz na zwalczanie narkomanii;
 • Pomoc społeczna (16 849 600 zł);
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1 648 127 zł) – środki dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, na realizację programów „Uczeń jako diament do oszlifowania” oraz „Aktywność się opłaca”;
 • Edukacyjna opieka wychowawcza (415 892 zł)
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4 467 000 zł) – wydatki na utrzymanie miasta i gminy, zieleni, oświetlenia dróg, szaletów publicznych i schroniska dla zwierząt;
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3 686 574 zł) – dotacje dla instytucji kultury, organizacja imprez kulturalnych;
 • Obiekty chronionej przyrody (15 000 zł)
 • Kultura fizyczna i sport (1 848 000 zł).

Planowane dochody będą pochodzić z działów:

 • Leśnictwo – 4 000 zł
 • Transport i łączność – 400 000 zł
 • Gospodarka mieszkaniowa – 9 362 000 zł
 • Działalność usługowa – 120 000 zł
 • Administracja publiczna – 262 900 zł
 • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6 828 zł
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 102 300 zł
 • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 46 658 245 zł
 • Różne rozliczenia – 23 749 143 zł
 • Oświata i wychowanie – 1 469 828 zł
 • Pomoc społeczna – 11 710 194 zł
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 34 432 zł
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 141 710 zł
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 339 717 zł

komentarze

 1. Marek pisze:

  czyli ile na Kościół?

Napisz komentarz

© 2011 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun