Subskrypcja:Posty Komentarze

Jesteś tutaj: Strona główna » Śrem » Śremski Sport szuka prezesa

Rada Nadzorcza spółki Śremski Sport ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Wymagane jest m.in. dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi.

Zadania i obowiązki Prezesa Zarządu „Śremski Sport” Sp. z o.o. określają postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu „Śremski Sport” Sp. z o.o. może być osoba, która posiada:

a) wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomiczne, prawnicze lub techniczne, z zakresu kultury fizycznej),
b) 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi,
c) niekaralność za przestępstwa umyślne i skarbowe,
d) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
e) pełnię praw publicznych i prywatnych.

2. Dodatkowe wymagania pożądane od kandydata to:
a) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
b) posiadanie licencji zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego lub pośrednika w obrocie nieruchomościami,
c) posiadanie innych uprawnień i kwalifikacji mogących być uznanymi przez Komisję Konkursową za przydatne na aplikowanym stanowisku np. studia podyplomowe z zakresu zarządzania, uprawnienia sportowe – instruktorskie, trenerskie.
Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:
a) życiorys (CV) wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny, informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
b) informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zajmowanych stanowiskach i pełnionych funkcjach oraz okresie ich pełnienia,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających przebieg pracy zawodowej,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, np.: dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i przestępstwa skarbowe,
g) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
h) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
i) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,
j) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.

Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów  poświadczonych (za zgodność z oryginałem) dokumentów. Niedopełnienie tego warunku powoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania konkursowego.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe dokumenty związane z jego ofertą.
Tryb przeprowadzenia konkursu określa „Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu „Śremski Sport” Sp. z o.o. uchwalony przez Radę Nadzorczą, dostępny na stronie internetowej Spółki o adresie www.sremskisport.pl.

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do 21 października 2013 r., do godz. 15.00 bezpośrednio w biurze zarządu Spółki przy ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem w dni robocze , w godzinach 7.00 – 15.00 z opisem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu „Śremski Sport” Sp. z o.o.

Informacje: Śremski Sport Sp. z o. o.

Napisz komentarz

© 2013 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun